Strona główna   Mapa strony   Wersja do druku   Kontakt  
Wytyczne MIR - obowiązujące 
31-08-2009

Rodzaj dokumentuTekst aktualny jednolityData obowiązywaniaZakres zmian
Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r.Pobierz plik  od 21.08.2009 r.

Opis zmian

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości

Pobierz plik

od 15.07.2009 r.

Opis zmian

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013

Pobierz plik

od 03.07.2009 r.

Opis zmian

Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych


dla przedsięwzięć, dla których wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożono po 15 listopada 2008 r.


dla przedsięwzięć przygotowywanych w stanie prawnym sprzed 15 listopada 2008 r.
Pobierz plik


Pobierz plik 
Pobierz plik od 07.05.2009 r.


od 30.06.2008 r.
Pobierz opis zmian


Pierwsza wersja dokumentu (Wytyczne z 23 listopada 2007 r. zostały formalnie uchylone 24 kwietnia 2008 r.)

Wytyczne w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami

Lista sprawdzająca dotycząca spełnienia wymagań określonych w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami (wersja z 31 sierpnia 2009 r.)

Pobierz plik

Pobierz plik
od 30.04.2009 r.

Pierwsza wersja dokumentu

Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym

Pobierz plik

od 22.01.2009 r.

Opis zmian

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym

Pobierz plik od 02.02.2009 r.

Pierwsza wersja dokumentu

Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód

Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013

Warianty rozwoju gospodarczego Polski

od 15.01.2009 r.

Opis zmian

Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013Pobierz plik od 17.12.2008 r.Pobierz opis zmian
Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnychPobierz plik od 19.09.2008Opis zmian
Zestawienie uwag z procedury konsultacyjnej 

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa

Pobierz plik od 09.09.2008 r.Pobierz opis zmian 
Wytyczne dotyczące dokonywania przeglądu i renegocjacji z Komisją Europejską programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013Pobierz plik od 09.09.2008 r.

Pierwsza wersja dokumentu

Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwojuPobierz plik Od 01.09.2008 r.Pobierz opis zmian
Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznejPobierz plik od 23.07.2008 r.Pobierz opis zmian 

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej

Pobierz plik 
Wersja po sprostowaniu

od 13.02.2008 r.

Pierwsza wersja dokumentu
Sprostowanie do pierwszej wersji dokumentu 

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013

Pobierz plik 

od 12.02.2008 r.

Pierwsza wersja dokumentu

Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń

Pobierz plik 

od 05.10.2007 r.

Pierwsza wersja dokumentu

Wytyczne w zakresie informacji i promocji

Pobierz plik

od 05.10.2007 r.

Pobierz opis zmian 

Wytyczne dotyczące komitetów monitorujących

Pobierz plik 

od 7.09.2007 r.

Pobierz opis zmian  

Wytyczne nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013

Pobierz plik 

od 30.05.2007

Pierwsza wersja dokumentu

Wytyczne nr 2 w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego

Pobierz plik
Pobierz plik

od 13.03.2007

Pierwsza wersja dokumentu
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Tel.: 22 273 70 00